Eesti Traat OÜ sai rahastuse EASi digipöörde toetuse meetmest

Eesti Traat OÜ-d toetatakse meetme „Ettevõtete digipöörde toetus“ raames maksimaalselt summas 244 820 eurot, mille abil viiakse ellu projekt „Eesti Traat OÜ digipöörde toetus“. Projekt on rahastatud Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest.

Eesti Traat OÜ eesmärgiks on suurendada ettevõtte käivet ja kasumlikkust ning tõsta konkurentsivõimet armatuurtoodete turul nii Eestis kui Põhjamaades. Projekti tulemusena luuakse ühtne tellimuste vorm, juurutatakse töökäskude prioriteetsuse süsteem, soetatakse rangide tootmisliin ning tootmise haldamise tarkvara koos triipkoodi või sarnase süsteemi juurutamisega laos ja kaughalduse lahendusega transpordi protsessides. Tehtavad investeeringud võimaldavad suurendada tootmise efektiivsust, vähendada praaki ja hoida kokku kulusid, kasvatada rangide tootmisvõimekust ja suurendada tooteportfelli.